Zenit Engineering vart etablert i 2000 som eit frittståande konsulentfirma innan skips- og maskinteknikk. Vi har etablert oss i eige kontorbygg i Husnes sentrum. I dag har firmaet 10 tilsette. 5 av dagens tilsette var og med ved etableringa. Dei er og medeigarar i firmaet.

Oppdraga har for det meste kome frå kundar i Sunnhordlandsregionen, men me har og kundar frå andre kantar i landet.

Fire gode grunnar til å nytta kompetansen vår:
 • De har mangel på intern kompetanse og / eller erfaring til å løysa utfordringa.

 • Kompetanse og erfaring er til stades, men det er begrensa med interne arbeidsressursar (t.d. tid)

 • De ynskjer ikkje å auka faste kostnader.

 • De ynskjer at nokon ser på utfordringane med nye auger

Styret i Zenit Engineering AS

I 2016 har styret i ZE følgjande medlemmer:
Namn:
Hans Petter Eikeland
Per Magne Solberg
Helge Roald Rein
Roald Øen
Kjell Arne Halleraker
Funksjon:
Styreformann
Nestformann

Slik ser aksjeeigarboka i selskapet ut:
Apply Leirvik AS
Reins Eigedom & Invest AS
Eikeland Holding AS
Per Magne Solberg
Odd Hallstein Ystanes
Roald Øen
Randi Haugland Røyrvik
Jan Martin Skaaluren
Stig Dale
Bente Marie Sjo
1.020 aksjar
480 aksjar
480 aksjar
272 aksjar
322 aksjar
272 aksjar
50 aksjar
50 aksjar
27 aksjar
27 aksjar
Ressursane våre
Du leiger ein av ingeniørane våre når du har behov for hjelp til gjennomføra prosjekt. Enten du treng engineering eller prosjektleiing har våre tilsette kompetansen.
Me har tileigna oss mykje kunnskap og erfaring som kundane våre dreg nytte av.
Engasjementa kan vera både kort-og langsiktige.
Gode dataverktøy er ein viktig del av vår konstruksjons- kvardag, og AutoCad / Inventor er dei programma som er mest brukt. Fleire av ingeniørane våre har også lang erfaring i 3D-modellering.

Rådgjeving
Etter kvart har vi utvikla ei god erfaring som kjem med kundane våre til gode når det dukkar opp utfordingar og behov. Me er effektive og har heile tida fokus på kva som er den beste løysinga for kunden.

Programvaren me nyttar
Til støtte for engineering og design nyttar Zenit Engineering følgjande programvare:
 • Autodesk AutoCAD - Tegning i 2D og ISO
 • REVIT HVAC- 3D modellering
 • Plant 3D - generering av isometriske og ortografiske teikningar
 • Autodesk Inventor - 3D modellering og teikning
 • Staad.ProV8i - Strukturanalyse og design
 • Microsoft Office - Dokumentasjon og rapportar
I tillegg har Zenit Engineering kjennskap til bruk av:
 • Mips - Prosjektstyring
 • Intergraph/Bentley MicroStation 1985 - 1999
 • Aveva PDMS
 • SolidWorks - 3D modellering og teikning
 • ProArc - Dokumenthåndtering og dokumentkontroll
 • CCS (Change Control System) - Endringskontroll
 • MathCad - Berekningar og dokumentasjon